Årsmøter

Utdrag fra vedtektene § 7 og § 8 om Årsmøte (se egen link "Vedtekter" i hovedmenyen for komplette vedtekter) :

§7. Årsmøte
a) Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og holdes hvert år i tidspunktet 26. juli – 15. august
b) Samtlige medlemmer og støttemedlemmer har møterett.
c) Årsmøte innkalles av styret med minst fire ukers varsel.
d) Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må sendes skriftlig til styrets leder senest 1. juni.
e) Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som møter.

§8. Årsmøtets forhandlinger
a) Foreningens leder eller nestleder leder årsmøtet.
b) På ordinært årsmøte skal behandles:
- Årsberetning.
- Regnskap for siste regnskapsår.
- Budsjett for neste regnskapsår.
- Kontingent for neste regnskapsår.
- Behandling av innkomne forslag.
- Valg av to personer til å underskrive protokollen.
- Valg av styret, revisor og valgkomitè.
- Andre saker som i henhold til vedtektene hører inn under Årsmøtet.
c) Etter innstilling av valgkomiteen foretas valg på:
Styre:
Leder, sekretær og ett styremedlem er på valg det ene året og nestleder, kasserer og ett styremedlem det påfølgende år.
Det skal foretas valg av en revisor og valgkomité på to medlemmer, leder og medlem.
Alle valg er for to år.