Årsmøte 2006

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I VENABYGDFJELLETS VEL
Lørdag 06.08.2005 i Venabygd fjellkapell Tilstede: Ca. 90 deltakere

1) Åpning
v/ Kristin Sverdrup Baumann. Ingen bemerkninger til innkallingen.
Følgende to personer ble valgt til å underskrive protokollen: Webjørn Remen og Jørn Glomnes.

2) Referat fra generalforsamlingen 2004
lest av Kristin Sverdrup Baumann. Ingen kommentarer. Godkjent.

3) Årsberetning 2004/2005
lest av Kristin Sverdrup Baumann. Ingen kommentarer. Godkjent.

4) a) Regnskap pr. 31/12-2004
lest av Jan P. Christiansen. Godkjent uten kommentarer.

b) Budsjett for 2005
lest opp av Kristin Sverdrup Baumann.
- Det ble spurt om hvorfor overskuddet for Turguiden bare er kr 23,- pr bok. Styret mener dette
er litt misvisende og vil legge frem et fullstendig regnskap på neste generalforsamling.
- Det ble spurt om styret har vurdert kontingentheving og det ble forslått at det bevilges
kr 2.000,- mer til fjellkapellet (i tillegg til de budsjetterte kr 3.000,-).
Kristin anbefalte forslaget og det ble enstemmig godkjent.
- Det ble spurt om en hadde vurdert å bruke e-post ved julebrev o.a. brev til medlemmene.
Styret skulle se på muligheten.
Budsjettet ble tatt til etterretning.

5) Innkomne saker Vedtekstendringsforslag.
- Ole Jørgen Grann foredro dette avsnittet. I forhold til utdelte forslag i paragraf 1 sløyfes
”tidligere hytteeiere”. I tillegg til utdelte forslag (med nevnte endring) ble følgende tilføyelse
gjort: ”Støttemedlemskap kan tegnes av tidligere hytteeiere og andre interesserte. Disse har ikke
stemmerett.” Enstemmig vedtatt.
- Ny paragraf 3 - og valgkomite ble vedtatt enstemmig.
- Det ble reist forslag om at vedtektene blir endret i tråd med den nye paragraf 1, slik at
”medlemmer” blir erstattet av ”ordinære medlemmer”. Vedtektene blir lagt på hjemmesiden.

6) Eventuelt
- Det ble spurt om hvordan styret forholder seg til skiløypenettet. Kristin Sverdrup Baumann leste
oppklaringsbrev fra Ringebu Reiseliv - Destinasjon Venabygdsfjellet.
- Det ble spurt om Vellet vil ta opp spørsmålet om innløsing av festetomter. Styret vil se nærmere på det.
- Forespørsel fra Ola Steine om det var stemning for å komme og selge økologiske grønnsaker.
- Det ble spurt om kostnadene ved løypepreparering. Det ble opplyst fra Ola Isum at det er på
ca. 600.000 kroner per år.

7) Valg
Sissel Berg, leder av valgkomiteen, meddelte at hun ikke har fått kontakt med de andre i valgkomiteen, og at det ikke er kommet inn nye forslag. Følgende personer var på valg:
2 år: Ole Jørgen Grann, styrmedl., Rolf Rønning, varamedl., 1 år: Freddy Meholm, styremedl.
Kristin foreslo gjenvalg. Vedtatt med akklamasjon.
Revisor: Kari Aase Lunde gjenvalgt.
Forslag på valgkomite: Jan P. Christiansen, Inger Nordbye (valgt til leder), Erik Nordvin.

Protokoll: Rolf Rønning (Sign.) Webjørn Remen (Sign.) Jørn Glomnes

Etter generalforsamlingen orienterte kommuneplanlegger Sorveig Jarstadmarken fra Ringebu kommune om Kommunedelplanen for Venabygdsfjellet - 1. gangs Offentlig ettersyn. Planen legger opp til 411 nye hytter i tillegg til de ca. 150 ubebygde som allerede er godkjent. I alt 561 (dvs. nesten 60% økning)!

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I VENABYGDFJELLETS VEL
Lørdag 07.08.2004 på Spidsbergseter Tilstede: Ca. 60 deltakere

Kjartan Spidsberg informerte om nyheter og annet på hotellet.

1) Åpning
Vellets leder Kristin Sverdrup Baumann åpnet møtet og ønsket velkommen. Innkallingen ble godkjent. Leif Frantzen og Webjørn Remen ble valgt til å underskrive protokollen.

2) Referat fra generalforsamlingen 2003
Opplest av Kristin Sverdrup Baumann. Ingen merknad.
VEDTAK: Referatet ble godkjent.

3) Årsberetning 2003/2004
Opplest av Kristin Sverdrup Baumann.
o Kommentar vedrørende Gjerdebestemmelsene fremkom med ønske om mullighet til noe inngjerding.
o Hvor er perm med orientering om Vel-arbeidet på butikkene? Kristin orienterte om Vellets hjemmesider til velforeningen og Ringebu kommunes hjemmeside.
VEDTAK: Årsberetningen ble godkjent.

4) Regnskap pr. 31/12-2003
Kasserer Jan P. Christiansen gjennomgikk regnskapet. Ingen merknad.
VEDTAK: Regnskapet ble godkjent.

Budsjett for 2004
ble fremlagt av kasserer Jan P. Christiansen.
o Bemerkning: Det er budsjettert uten ambisjon om øket antall medlemmer.
o Gå til velstyrene og anmod om at de melder seg inn.
o Om hvert medlem går til naboen og verver dersom de ikke allerede er medlemmer.
o Bemerkning om at Turguiden ikke er med i regnskapet. Besvart med at det er selvfinansierende.
o Ønske om at regnskap og budsjett føres på samme måte.
VEDTAK: Budsjettet ble godkjent.

5) Innkomne saker
Kristin orienterte om følgende saker:

o Gjerdesaken. Svarfrist 15. januar 2005. Medlemmene oppfordres til å ta direkte kontakt med kommunen eller styret. Det oppsto diskusjon ved at et av medlemmene ville vite hva generalforsamlingen mente om gjerdesaken. Ved håndsrekning ønsket en minoritet av ca. 10 deltakere å støtte forslaget om 300 m2 inngjerding rundt hytter.
o Kommunedelplanen. Kristin orienterte og viste kart over konfliktsområder der det er kommet inn innspill til kommunen. Medlemmene oppfordres til å engasjere seg.

6) Eventuelt
o Rondevegen Turistsenter. Kristin informerte om styrets engasjement i saksgangen vedr. campingplassen.

7) Valg
Kristin innleder med avskjedstale til Jan P. Christansen som har sittet i styret siden 1984.
Leder fikk ros av Ole Jørgen Grann for fortreffelig arbeide med Turguiden.
Sissel Berg er leder av valgkomiteen. Det ble reist spørsmål om hvordan valgkomiteen jobber i forhold til geografisk fordeling vedrørende forslag på styremedlemmene. Medlemmet synes det er mange fra Oslo som sitter i styret. Det ble besvart med at styret har to medlemmer som bor i henholdsvis Lillehammer og Venabygd og at e-mail er et godt verktøy for samarbeide når styremøtene avholdes i Oslo.

VEDTAK:
o Kristin Sverdrup Baumann gjenvalgt som leder ved akklamasjon.
o Per Wilhelmsen, villig til å gå inn i styret. Valgt med akklamasjon.
o Freddy Meholm gjenvalgt som styremedlem.
o Svein Ringdal gjenvalgt som varamedlem.
o Kari Aase Lunde gjenvalgt som revisor

Styret består nå av:
Kristin Sverdrup Baumann, leder (for 2 år)
Ole Jørgen Grann, styremedlem (for 1 år)
Freddy Meholm, styremedlem (for 2 år)
Per Wilhelmsen, styremedlem (for 2 år)
Svein Ringdal, varamedlem (for 2 år)
Rolf Rønning, varamedlem (for 1 år)
Thor Kvitrud, grunneierrepresentant
Tormod Rudihagen, vara-grunneierrepresentant

Valgkomite:
Sissel Berg, leder, Oslo
Elin Tollefsrød, Drøbak
Einar Lund, Hakadal

Etter generalforsamlingen spilte felespiller Olaug Furusæter (18), fra Venabygd tre stykker fra vår folkemusikk-skatt. Stor applaus.

8) Norsk drikkeskikk gjennom 1000 år
Den svært ettertraktede foredrags-holderen Astri Riddervold trollbandt generalforsamlingen med sitt svært interessante foredrag om norsk drikkeskikk.

Sign: Webjørn Remen og Leif Frantzen