Årsmøte 2002

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I VENABYGDFJELLETS VEL
Lørdag 20.07.02 Venabu Fjellhotell

Tilstede: 81 deltakere – fordelt følgende mht når de etablerte seg med hytte på Venabygdsfjellet:
Før 1960: 10 1960-70: 17 1970-80: 12 1980-90: 3 1990-02: 9
(NB! Årantallene er hyttefamilier og ikke enkeltpersoner)

1) Åpning
Vellets leder Kristin Sverdrup Baumann åpnet møtet og ønsket velkommen. Leif Frantzen og Webjørn Remen ble valgt til å underskrive protokollen.

2) Referat fra årsmøtet 2001
Lederen gjennomgikk referatet. Ingen merknad. VEDTAK: Referatet ble godkjent.

3) Årsberetning
Lederen gjennomgikk årsberetningen for 2001 – 2002. VEDTAK: Årsberetningen ble godkjent.

4) Regnskap pr. 31/12-2001
Kassereren gjennomgikk regnskapet. VEDTAK: Regnskapet ble godkjent.

Budsjett for 2002
ble fremlagt av kassereren. VEDTAK: Budsjettet ble godkjent.

5) Innkomne saker
a) Vedtekter (2. gangs behandling fra 2001)
VEDTAK: Vedtektene ble vedtatt mot 1 stemme. Generalforsamlingen sluttet seg til et forslag om å bytte ut ordet ”sentra” i § 2 med ”områder”.

b) Bruk av bensin- og dieselaggregater
Lederen refererte til et innkommet forslag vedr. ovennevnte. Hun henstilte Vellets medlemmer om å vise hensyn til naboene ved bruk av nevnte aggregater.

c) Offentlig ettersyn av Gjerdeveilederen for Ringebu
Lederen orienterte om gjerdeveilederen som sendes ut til høring med frist 01.09.2002. Vellets medlemmer kan sende merknader til Vellets leder innen 25.08.2002.

6) Eventuelt
Ingen saker.

7) Valg
VEDTAK:
a) Leder: Kristin Sverdrup Baumann ble gjenvalgt med akklamasjon (Var på valg for 2 år)
b) Jan P. Christiansen, kasserer ble gjenvalgt med akklamasjon (Var på valg for 2 år)
c) Freddy Meholm, styremedlem ble gjenvalgt med akklamasjon (Var på valg for 2 år)
d) Svein Ringdal, varamedlem ble gjenvalgt med akklamasjon (Var på valg for 2 år)
e) Kari Aase Lunde ble gjenvalgt som revisor

Styret består nå av:
Kristin Sverdrup Baumann, leder
Ole Jørgen Grann, nestleder (for 1 år)
Jan P. Christiansen, kasserer
Freddy Meholm, styremedlem
Svein Ringdal, varamedlem
Elisabeth Nielsen, varamedlem (for 1 år)
Pål Haugstad, grunneierrepresentant
Tormod Rudihagen, vara-grunneierrepresentant

Det fremkom ønske om å få hytteeiere med høystandardhytter inn i styret. Det var også ønskelig med
bruk av valgkomité. Leder repliserte at vi har en slik komité, men det har ikke kommet forslag i år.
En møtedeltaker meddelte at han ville sende forslag til valgkomitéen innen fristen for forslag til neste års generalforsamling.

8) Presentasjon av spørreundersøkelsen
Spørreundersøkelsen ble presentert for forsamlingen av leder Kristin Sverdrup Baumann og av nestleder Ole Jørgen Grann. Etter presentasjonen kom det frem ønske om at styret utarbeider et ”tankedokument” (Handlingsprogram) hvor man ser på mulig utvikling og behov på Venabygdsfjellet.

Ytterligere innspill fra en av deltakerne:
Styret ble bedt om å påvirke til at Rv 27 fikk lavere fartsgrense.

Sign: Webjørn Remen og Leif Frantzen