Destinasjon Venabygdsfjellet

Velet kjører et separat prosjekt "Destinasjon Venabygdsfjell" for videreutvikling av fjellområdet: Les detaljene i statusrapporten:

Status Destinasjon Venabygdsfjell

Du er her

Vedtekter for Venabygdsfjellet Vel

Vedtekter for Venabygdsfjellet Vel
Vedtatt på årsmøte 7. august 2010
Revidert 9. august 2014

§1. Navn
Foreningen har navnet Venabygdsfjellet Vel

§2. Formål
Formålet er å fremme medlemmenes felles interesse for Venabygdsfjellet, og virke for et målbevisst vern om fjellets natur og miljø.

§3. Medlemskap
a) Som medlemmer opptas hytteeiere, næringslivsdrivende, grunneiere på Venabygdsfjellet og andre som er interessert i fjellets utvikling.
b) Personer som har gjort seg særlig fortjent innen Vellet kan etter innstilling av styret utnevnes til æresmedlem av årsmøtet.

§4. Utmeldelse
Utmeldelse må gis skriftlig.
Medlemmer som skylder kontingent for to år strykes.

§5. Kontingent
Kontingent fastsettes av årsmøte og gjelder for regnskapsåret.
Æresmedlemmer er fritatt for kontingent.

§6. Regnskap
Det føres regnskap over foreningens utgifter og inntekter.
Regnskapsåret er fra 1. juni til 31. mai.

§7. Årsmøte
a) Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og holdes hvert år i tidspunktet 26. juli – 15. august
b) Samtlige medlemmer og støttemedlemmer har møterett.
c) Årsmøte innkalles av styret med minst fire ukers varsel.
d) Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må sendes skriftlig til styrets leder senest 1. juni.
e) Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som møter.

§8. Årsmøtets forhandlinger
a) Foreningens leder eller nestleder leder årsmøtet.
b) På ordinært årsmøte skal behandles:
- Årsberetning.
- Regnskap for siste regnskapsår.
-Budsjett for neste regnskapsår.
- Kontingent for neste regnskapsår.
-Behandling av innkomne forslag.
-Valg av to personer til å underskrive protokollen.
- Valg av styret, revisor og valgkomitè.
- Andre saker som i henhold til vedtektene hører inn under Årsmøtet.
c) Etter innstilling av valgkomiteen foretas valg på:
Styre:
Leder, sekretær og ett styremedlem er på valg det ene året og nestleder, kasserer og ett styremedlem det påfølgende år.
Det skal foretas valg av en revisor og valgkomité på to medlemmer, leder og medlem.
Alle valg er for to år.

§9. Avstemming
Ved avstemming har hvert medlem en stemme.
Det kan stemmes med skriftlig fullmakt. Ett medlem kan stemme med to fullmakter i tillegg til sin stemme.
Støttemedlemmene har ikke stemmerett.
Alle beslutninger fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt.

§10. Ekstraordinær årsmøte.
Ekstraordinær årsmøte avholdes når styret ønsker det eller etter forslag av minst 50 medlemmer.

§11. Styret.
a) Styret består av:
- leder
- nestleder
- sekretær
- kasserer
-to styremedlemmer
- ett medlem utpekes av grunneierlaget
b) Styret avholder møter etter behov.
c) Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede.
d) Det føres protokoll over møtene.

§12. Valg og oppnevnelser.
I valgkomiteens innstilling skal det tas geografiske hensyn slik at de forskjellige sentra innenfor Venabygdsfjellet blir representert.

§13. Vedtektsendringer.
Beslutning om forandring av vedtektene fattes på årsmøtet med 2/3 flertall av de avlagte stemmene.

§14. Oppløsning.
Beslutning om oppløsning kan fattes på to påfølgende årsmøte med minst ¾ flertall.
Mulige midler som måtte vært til overs stilles til disposisjon for det siste styrer, som etter beste skjønn anvender beløpet til fordel for Venabygdsfjellet.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer