Årsmøte 2007

Referat fra generalforsamling i Venabygdfjellets vel lørdag 4. august 2007.

Avholdt på Fjellkapellet

Åpning.
- Åpning ved vellets leder Ulf Riise.

- Ingen bemerkninger til innkallingen.

- Til å underskrive protokollen ble følgende valgt: Webjørn Hjelm Remen og Sidsel Tross Berg.

- Antalle frammøtte: 50.

Referat.fra fjorårets generalforsamling.
- Vedtak: Godkjent.

Årsberetning.
- Ulf Riise kommenterte kort de ulike hovedpunktene. Vedtak: Godkjent.

Årsregnskap (for 2006).
- Ulf Riise lest opp revisjonsberetningen. Vedtak: Godkjent.

Budsjett 2007.
- Budsjettet framlagt til orientering. Ingen kommentarer eller endringsforslag.

Innkomne saker.
- Rolf Rønning innformerte generalforsamlingen utfyllende om situasjonen omkring løypepreparering vinterstid og styrets arbeid i den forbindelsen. Han understreket særlig følgende forhold:

i. At hyttefolkets økonomiske støtte til løypepreparing er helt frivillig.

ii. At det kan være rimelig at hyttefolket er med å dele på utgiftene sammen med bedriftene i området og Ringebu kommune.

iii. At det er flere i år enn i fjor som bidro med støtte, og at dette oppfattes som positivt.

iv. At en rimelig fordelingsnøkkel mellom partene kunne være omtrent 1/3 part på hver.

v. At Ringebu kommune pr. dags dato ikke bidro i det hele tatt, men at vellets styre ville arbeide overfor kommunen for å få dem på banen og ta sin andel av utgiftene.

vi. At de øvrige velforeningene på Venabygdsfjellet er kontaktet for å bedre informasjonen og nå ut til flere.

vii. At de enkelte hytteeiere selv bestemmer hvor mye de vil betale, og at det skjer på en separat giro bare for dette formålet.

- Styrets arbeid med saken så langt og planer for videre arbeid fikk allmenn oppslutning.

Vedtektsendring.
- På bakgrunn av foregående års problemer med kassererfunksjonen foreslo styret at også kasserer skulle velges spesielt på generalforsamlingen. Styrets forslag til ny ordlyd i §§ 2 og 4 lød:

§ 2 Styret

Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer med 3 varamedlemmer. Lederen og kasserer velges særskilt. Av de øvrige 3 velges 2 blant foreningens ordinære medlemmer. Grunneierlaget utpeker det 4. styremedlem med varamedlem som begge må være medlem av vellet. Ved valg av styremedlemmene bør det tas geografiske hensyn, slik at de forskjellige sentra innen Venabygdsfjellet blir representert. Styret velger selv sin nestleder og sekretær. Alle valg gjelder for 2 år, og medlemmer trer vekselvis 2 og 2 ut av styret.

§ 4 Generalforsamling

Følgende saker skal behandles :

a. Årsberetning

b. Revidert regnskap

c. Eventuelle vedtektsendringer

d. Valg av styre, deriblant leder og kasserer og varamedlemmer, samt valgkomite og revisor.

i. § 2: Styret: Vedtatt.

ii. § 4: Generalforsamling: Vedtatt.

Valg.
- Valgkomiteens leder Kristin Sverdrup Baumann framla følgende forslag på de funksjoner som var på valg:

i. Kasserer: Tore Alm (ny). Valgt ved akklamasjon.

ii. Styremedlem: Helge Fristad (ny). Valgt ved akklamasjon.

iii. Vara: Rolf Rønning (gjenvalg): Valgt ved akklamasjon.

iv. Revisor: Martin Andersson (gjenvalg). Valgt ved akklamasjon.

v. For valgkomiteen ble foreslått gjenvalg av hele komiteen:
Kristin Sverdrup Baumann (leder), Jørn Glomnes og Pål Diesen. Valgt ved akklamasjon.

Protokoll: Bjørn Ole H. Lossius

Webjørn Hjelm Remen Sidsel Tross Berg

(sign) (sign)

Som avslutning ble avtroppende nestleder, Ole Jørgen Elstad Grann takket av etter 6 års innsats i vellets styre.

Avtroppende styremedlem, Svein Ringdal, var ikke tilstede og hadde sendt en hilsen til generalforsamlingen. Forsamlingen støttet forslag om en skriftlig takk til Ringdal for styreinnsats helt fra 1997.