Årsmøte 2003

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I VENABYGDFJELLETS VEL
Lørdag 26.07.03 i Venabygd Fjellkapell Tilstede: 68 deltakere

1) Åpning
Vellets leder Kristin Sverdrup Baumann åpnet møtet og ønsket velkommen. Innkallingen ble godkjent. Leif Frantzen og Webjørn Remen ble valgt til å underskrive protokollen. Leder minnet Johan Haugstad, tidligere grunneierrepresentant i Vellets styre. Han hadde nylig falt bort.

2) Referat fra generalforsamlingen 2002
Lederen gjennomgikk referatet. Ingen merknad. VEDTAK: Referatet ble godkjent.

3) Årsberetning
Lederen gjennomgikk årsberetningen 2002 – 2003. Ingen merknad
VEDTAK: Årsberetningen ble godkjent.

4) Regnskap pr. 31/12-2002
Kassereren gjennomgikk regnskapet. Ingen merknad.
VEDTAK: Regnskapet ble godkjent.

Budsjett for 2003
ble fremlagt av kassereren.På spørsmål fra salen svarte leder at grunnen til at man setter av så vidt stort beløp ”når man har mye penger på bok” er at prosjektet Turguiden vil trolig kreve ekstremt store økonomiske resurser. Et medlem foreslo at man stykker opp bevilgningen til Fjellkapellet. Forslaget falt mot 2 stemmer. VEDTAK: Budsjettet ble godkjent.

5) Innkomne saker
Leder opplyste at det ikke forelå innkomne saker til generalforsamlingen. Hun refererte mulige aktiviteter som styret har drøftet, og ville lodde stemningen til forskjellige aktiviteter.

• Foredrag om ”Vedlikehold av torvtak” ble lansert som et tiltak.
• Diskusjonsmøte om Venabygdsfjellet og hvordan det bør se ut i fremtiden (15 år frem i tid) ble nevnt som et annet tiltak.
• Styret fikk ros for utsendelsen av påskebrev og annen informasjon.
• På spørsmål orienterte leder om renovasjonsopplegget til Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap. Et medlem påpekte at containerne hadde for trange åpninger for pappavfall.

6) Eventuelt
Spørsmål vedrørende Turguiden ble besvart av leder.

7) Valg
VEDTAK:
a) Styremedlem: Ole Jørgen Grann ble gjenvalgt med akklamasjon (Valgt for 2 år)
b) Varamedlem: Rolf Rønning ble valgt med akklamasjon (Valgt for 2 år) etter Elisabeth Nielsen, som hadde frasagt seg gjenvalg.
c) Revisor: Kari Aase Lunde ble gjenvalgt med akklamasjon

Styret består nå av:
Kristin Sverdrup Baumann, leder (for 1 år)
Ole Jørgen Grann, styremedlem
Jan P. Christiansen, styremedlem (for 1 år)
Freddy Meholm, styremedlem (for 1 år)
Svein Ringdal, varamedlem (for 1 år)
Rolf Rønning, varamedlem
Pål Haugstad, grunneierrepresentant
Tormod Rudihagen, vara-grunneierrepresentant

8) Informasjon om revideringen av Kommunedelplanen for Venabygdsfjellet
Skriftlig orientering fra Ringebu kommune ble lest opp av Vellets leder. Etter orienteringen ble det åpnet for spørsmål/innspill fra salen.
• Vinterbrøyting av veier til hyttefelt ble tatt opp. Det ble spurt om Vellet hadde hatt samarbeid med velforeninger omkring dette temaet - noe leder svarte nei til. Vellet har kun forholdt seg til kommunens høringsdokumenter.
• Bygging av utleiehytter fremfor private hytter er kommunens holdning ble det opplyst.
• Gjengroing av fjellet. Det ble sagt at det er lovfestet at grunneiere skal sørge for skogsrydding av stier og råk.
• Utbyggingsrådets utstrekning ble tatt opp.

Kari Hanne Rudrud underholdt med fremragende sang, og avsluttet med
”Ved Rondane”. Hun høstet stor applaus fra forsamlingen.

9) Fjellkapellets plass og betydning i fjellheimen
Tom Torkehagen kåserte over nevnte tema. Et populært innslag.

Sign: Webjørn Remen og Leif Frantzen