Vedrørende eiendomsskatt søksmålet mot Ringebu kommune

Vi overbringer status fra saken som styret i Venabygdsfjell vel selv ikke er engasjert i.
Noen hyttemedlemmer på fjellet er med i dette søksmålet og som man leser kan flere henge seg på hvis de allerede har sendt inn klage. Les detaljene under.

Til Hyttevelforeninger og hytteeiere i Ringebu kommune.

Hei!

Alle skulle nå være godt kjent med stevningen hytteeiere i Ringebu kommune har anlagt mot kommunen for forskjellsbehandling i beregning av eiendomsskatt for skatteåret 2018. Søksmålet ble levert den 29. mai 2019. Etter lang tids korrespondanse mellom de involverte parter avsa Sør – Gudbrandsdal tingrett (SGT) den 29. mai 2020 en kjennelse om at kun hytteeiere som hadde påklaget kommunens utskriving av eiendomsskatt for 2018 var berettiget til å delta i søksmålet. De andre saksøkerne ble avvist. (Tingrettens kjennelse ligger vedlagt.) Avviste saksøkere vil få refundert sin innbetaling, så fremt en ikke fortsatt velger å økonomisk støtte søksmålet. De som ønsker å få refundert sin innbetaling bes gi tilbakemelding om dette til undertegnede.

Samtidig besluttet SGT at alle som påklaget utskrivingen av eiendomsskatt for 2018 var berettiget til å delta i søksmålet. Det betyr at alle som har påklaget utskrivingsvedtaket for eiendomsskatt i 2018 nå kan melde seg på søksmålet, selv om de ikke har vært påmeldt tidligere. Tingretten har satt fristen for påmelding til den 1. september. (Detaljer om påmelding ligger vedlagt.)

Man skulle tro at kjennelsen fra SGT ville gi våre advokater innsyn i Ringebu kommunes oversikt over de som klaget på utskrivingsvedtaket i 2018. Ringebu kommune har imidlertid avslått vårt krav om innsyn. Kommunen vurderer at de etterspurte opplysninger er underlagt lovbestemt taushetsplikt etter offentleglovas § 13 første ledd, jf. eiendomsskatteloven § 29 annet ledd, jf. skatteforvaltningsloven § 3-1 første ledd. Kommunes avslag på innsynsbegjæringen er med bakgrunn i SGT´s kjennelse om deltagelse påklaget til Fylkesmannen i Innlandet og SGT.

Den enkeltes klage ligger i kommunens offentlige postlister. En gjennomgang av listene for den aktuelle perioden i 2018, samt saksbehandlingen av vår innsynsbegjæring vil ta noe tid. Aksjonskomitéen ber derfor innstendig om hytteforeningenes hjelp til å videreformidle nødvendig informasjon i saken til sine medlemmer, inntil relevant informasjon om søksmålet kan formidles direkte til potensielle saksøkere.

Hovedforhandling i saken er for øvrig berammet til 27. – 28. oktober 2020.

Mvh
Trond G Hagen
aksjonsleder
__________________

Trollfaret 10
2020 Skedsmokorset
Norway

Tlf: +4790546528