Hva er status for fisken på Venabygdsfjellet?

VedleggStørrelse
PDF icon Driftsplan Venabygsfjellet-final.pdf1.93 MB

Høgskolen i innlandet, Evenstad, har utarbeidet en Driftsplan for fiskebestanden på Venabygdsfjellet etter oppdrag fra Venabygdsfjellet vel.

Sammendrag
I månedsskiftet august/september utført vi et prøvefiske i 12 utvalgte tjern på Venabygsfjellet på oppdrag fra Venabygd Velforening. Totalt ble det prøvefisket i 31 garnnetter med Nordiske oversiktsgarn. I tillegg til garnfiske ble også inn- og utløpsbekker undersøkt med el-fiskeapparat. Det ble fanget ørret, abbor, ørekyte og steinsmett. Ørret og abbor ble aldersbestemt, det ble også tilbakeberegnet veksturver for ørret. Fettindeks ble også vurdert for ørret.
Generelt sett gir de undersøkte tjernene inntrykk av å være god balanse. Noen skiller seg imidlertid ut med store bestander av ørekyt. Denne arten er en næringskonkurrent til ørret og kan også opptre som predator på ørretyngel. Den kan dog til en viss grad sies å være et positivt tilskudd som bytte for
større fisk i tjerna.
Vi gir i denne rapporten forslag til tiltak for å bedre fiskebestanden i de undersøkte tjernene der det antas å være behov for dette.

Vedlagt er hele driftsplanen for for interessant lesing.

mvh styret