Innkalling til ekstraordinært årsmøte.

Det innkalles herved til ekstraordinært årsmøte i Venabygdfjellets Vel, Lørdag 24/10 kl. 12.00 på Lundekroa.

Følgende saker kommer til behandling:

Sak 1. Konstituering av årsmøtet:

- valg av møteleder

- valg av referent

- 2 til å skrive under protokollen

Sak 2: Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 3: Valg av ny styreleder på bakgrunn av framsatt mistillitsforslag

Da dette møtet kommer på et tidspunkt da det ikke er stor aktivitet på fjellet, ber styret om forståelse for et ønske om at så mange som mulig tar seg tid til å møte opp. Vi viser også til at om du/dere ikke har mulighet til å delte men har meninger om dette, så er det mulig å gi fullmakt til en som skal på møte.

Dato: 22.10.15

Styret i Venabygdsfjellets Vel

Bakgrunn for sak 3, valg av ny styreleder på bakgrunn av framsatt mistillitsforslag.

Ordinært årsmøte i Venabygdfjellets Vel ble avholdt 08.08.15. Der ble årsmelding, regnskap og budsjett enstemmig vedtatt.

På samme møte ble nyvalgt leder, før valget, spurt om sitt syn på Vellets aktivitets- og planprogram. Han bekreftet da at han ikke hadde noen agenda eller grunn for å motarbeide styrets arbeidsplaner. Planer som forøvrig er applaudert og godkjent på to foregående årsmøter.

I etterkant av årsmøtet har 5 av styrets medlemmer opplevd å bli hindret av styreleder, i å kunne utføre sitt arbeid i henhold til styrets og årsmøtets plan.

Selv om et flertall av styrets medlemmer gjentatte ganger ba styreleder om å innkalle til styremøte, nektet nyvalgt styreleder dette. I stedet la styreleder opp til en særdeles uvanlig mail-korrespondanse med styrets enkeltmedlemmer.

Dette ble etter hvert helt uholdbart for styret, og førte til at styrets flertall selv måtte innkalle til et styremøte. Dette ble avholdt på Lillehammer fredag 18.09.15

I løpet av dette styremøte ble det fremmet sak om mistillit til styreleder, hvilket også ble vedtatt med 5 stemmer for og en blank.

Styreleder forlot deretter møtet. Resten av styret bestemte så enstemmig å innkalle til ekstraordinært årsmøte den 24.10.15 med valg av ny styreleder som eneste sak.

NB! Styret vil legge frem nødvendig informasjon på årsmøtet, og besvare eventuelle spørsmål.

Styret.