Referat fra Ringebu Næringsforum møtet på Trabelia Camping

Kasserer Harald Larsen var på møtet og har skrevet et fyldig referat:

Nedenfor vil jeg kort oppsummere møtet for Destinasjonsutvikling, som ble avholdt på Trabeilia Camping mandag 26. november 2012.

Ringebu Næringsforum var initiativtaker for møtet som ble åpnet av ordfører Erik Odlo, som takket for det gode fremmøte og så frem til en aktiv debatt om utviklingen av Venabygdsfjellet.

Det var over 30 personer tilstede, som representerte de fleste turistbedrifter, flere grunneiere, noen velforeninger og representanter fra Ringebu Næringsforum og en rekke viktige personer fra Ringebu Kommune.

Møtet startet med at Lars Lundbakken holdt et interessant innlegg om utviklingen av Trabelia Camping fra starten i 1969 og frem til i dag.

Så ble ordet gitt til Monica Eriksson som representerte Fjellregionsamarbeidet, som er et samarbeide på tvers av Fylkeskommunene Oppland, Hedemark, Buskerud og Valdres for å sikre ressurser og bedre utvikling og trivsel i fjellbygdene.

Destinasjonsutvikling var i fokus i hele hennes presentasjon, og hun hadde en informativ, direkte og klar fokus på hva som kreves i en god destinasjonsutvikling. Hun anbefalte derfor aktørene på Venabygdsfjellet om å gå inn i et samarbeide med en av de allerede eksisterende destinasjoner, for å utnytte mulige tilskudd, administrasjon, relasjonsbygging og markedsføring. Destinasjon Lillehammer med Lillehammer turist burde derfor være en god destinasjonstilkobling også for Venabygdsfjellet. Monica Eriksson hadde så fokus på en rekke områder som var nødvendig for en destinasjonsutvikling og utvikling av de enkelte turistbedrifter.

Kort oppsummer var dette full fokus på samarbeide mellom bedrifter, spesialisering, utnyttelse av naturen på Venabygdsfjellet, og fokus på uutnyttede ressurser hvor villreinen ble trukket frem som et godt eksempel. Hun advarte også om etablering av nye organisasjoner på Venabygdsfjellet for å få dette til, da det var viktigere å dyrke videre de samarbeidsfora som allerede var etablert, og at hver enkelt tok tak i sin egen bedrift og så på sine muligheter og sin spesialisering. Hun hadde forsøkt å finne Venabu eller Venabygdsfjellet på de naturlige informasjonsportaler for næringen før møtet, og hadde problemer med å finne informasjon om destinasjonen Venabygdsfjellet. Unntaket her var Venabu fjellhotel som var representert under Lillehammer regionen.

Etter en god presentasjon hvor hun også refererte til en spørreundersøkelsen mot hytteeierne, hvor det klar kom frem en del viktig informasjon om uutnyttede ressurser og inntekter som turistbedrifter og destinasjoner bedre bør utvikle, og anbefalte å engasjere hyttefolket inn i styrer og andre aktiviteter. Hun mente også at all den negative fokus som ofte kommer frem rundt villreinen bør snus til noe positivt for destinasjonen, og som bedre bør utnyttes.

Så inviterte vertskapet på Trabelia Camping til en buffe med utsøkt mat og tilhørende drikke, før debatten blandt deltagerne skulle starte.

Etter serveringen inviterte så ordføreren til en åpen debatt om destinasjonsutvikling av destinasjon Venabygdsfjellet.

Mange deltok aktivt i denne debatt og flere påpekte det manglende samarbeide mellom bedrifter på fjellet og mellom bedrifter og kommunen, men samtidig ble det også fremmet en rekke innspill hvor fantastisk Venabygdsfjellet og skiløypene som finnes der oppe var, og hvor store mulighetene var for videre utvikling av Venabygdsfjellet hvis noen tok tak i dette.

En nærmere allianse med Lillehammer regionen var vel ikke av de punktene som fikk størst oppsluttning under debatten, men samtidig ble det påpekt hvor viktig tilgang til en større markedsføringsorganisasjon var for å etablere flere internasjonale kontakter. Fylkesvei 27 over Venabygdsfjellet er definert som offentlig turistvei for Rondane. Skilt er nå satt opp ved E6 om dette, og neste år vil parkeringsplass ved Muen utbedres og mer informasjon om Rondane vil komme opp.

Wenche Spitsberg lurte i denne forbindelse på hvorfor penger ble brukt på Rondane ved Muen, og ikke heller ble brukt til et offentlig utsiktspunkt på toppen av Langbakken, hvor alle turister allerede stopper for å ta bilder av Rondane og Venabygdsfjellet, da dette også ville komme bedriftene og utvikling av Venabygdsfjellet bedre til nytte. Lars Tvete ba om at parkeringsplassen ved den gamle fjellskolen igjen ble opparbeidet for Kyrkjegardsfjellet, da dette var den toppen som både gamle og unge enkelt kunne nå toppen av. Ola Isum mente at bedriftene raskt burde bli enige om noen felles prosjekter for Venabygdsfjellet og ønsket raskt et prosjekt for etablering av en sykkelsti fra Trabeilia mot Venabu fjellhotell og videre mot Spitsbergseter, slik at syklistene ikke trengte å sykle på Fylkesvei 27 hele veien. Halldis Tvete ønsket mer fokus på oppmerking av tur. og sykkelstier og skilting for disse, samt definering av toppturer på Venabygsdfjellet. Hun var også veldig kritisk til den sterke utviklingen på brøyting av veiene inn over det gode løypenettet. Dette ble det også advart mot fra en representant for skiforeningen, som spesielt advarte mot å la Trabeliveien bli brøytet før et godt alternativ for dette var på plass. Ola Isum etterlyste i denne forbindelse krav fra kommuen om etablering av skibroer der dette skjedde og hadde ingen forståelse for hvorfor dette kun var et krav på Kvitfjell. Det kom også innspill på å utnytte Dynjefjellet bedre og gjøre dette fjellet mer tilgjengelig for toppturer på sommeren, da utsikten mot Rondane der var utrolig bra.

På grunn av det store engasjementet ble møtet først avsluttet 21.30 av representanten for Ringebu Næringsforum, som oppsummerte et spennende møte som avdekket mange muligheter, men samtidig signaliserte at veien videre trolig var en kombinasjon av utvidet samarbeide om markedsføring med Lillehammer regionen, samtidig som fokus trolig også bør utvides for oppretting av destinasjonen Venabygdsfjellet.

Tror jeg har har fått med det viktigste, så spørsmålet nå er hvem som tar tak i dette arbeidet.

Med hilsen

Harald Larsen